【MIX-026】天野美优的4小时作品新番车牌

【MIX-026】天野美优的4小时作品新番车牌

藏器曰∶主金疮,生肤止血,碎末敷之。其根长者尺许,大者围二、三肉色颇似羊蹄根。

酒服一钱,日二服。 但茎生地上,高三、四寸,不可食。

若以服食,令人下气,为益又迟也。千金者,以贵为名。

时珍曰∶多生阴崖险罅处。时珍曰∶庵主折伤破血。

用菰蒋节烧研,敷之。 根紫色,大者径二、三寸。

其子味辛,平,无毒。为末,用皂角水熬膏,丸绿豆大。

Leave a Reply